Messi o Cristiano Ronaldo? Els dos amb lideratge compartit

Haurem sentit més d’una vegada allò de que no podem tenir dos galls en un mateix galliner, i si ho traslladem al futbol, seria allò de no tenir dos supercracks en el mateix equip, però avui vull desmitificar que, per a que en un Equip d’Alt Rendiment funcioni, sigui obligatori que només hi hagi un únic líder.

Messi-y-Cristiano-Ronaldo

Des de sempre hem cregut que cal que en tot equip existeix un sol líder, que habitualment ocupa un lloc jeràrquic superior per a poder desenvolupar totalment el seu lideratge. Pensem que d’aquesta forma s’eviten conflictes entre els possibles líders, lluites de poder, conflictes d’interessos, etc, però la veritat és que l’entorn actual és divers, canviant, i extremadament complex el que requereix molt coneixement, experiència i especialment agilitat i gran velocitat en la resposta. I com podem fer front amb garanties a aquest nou entorn, doncs amb el lideratge compartit (shared leadership) que ara us explicaré.

En un Equip d’Alt Rendiment podem aplicar el lideratge compartit on tots els components adopten tant el paper de líder com de seguidor segons les circumstàncies i les necessitats del equip en cada moment. D’aquesta forma el lideratge és compartit entre tots els membres del equip, i aquesta responsabilitat recau sobre el membre del equip que més pot aportar en aquell moment per assolir els objectius comuns.

Un projecte comptarà amb diverses fases, algunes més tècniques, altres més tàctiques, potser fases comercials, post-venda, etc. i en cada moment pot haver-hi un membre de l’Equip més adient per liderar-lo pels seus coneixements comercials, tècnics, logístics, etc.

Per tant, el lideratge es basa en un procés social més enllà d’una jerarquia, i són els propis integrants de l’Equip els que determinen qui pot liderar-los millor en cada moment. Aquest procés social, i el lideratge compartit reforcen notablement el compromís i la vinculació dels membres amb el projecte, i s’obté una motivació extra per assolir els objectius globals marcats, que alhora són compatibles amb els objectius personals.

A més, s’ha comprovat que aquest lideratge compartit reforça el lideratge personal de tots els components, ampliant les capacitats analítiques, la gestió del entorn, la generació d’opcions, i la presa de decisions. En definitiva, es reforcen Habilitats Directives claus de forma individualitzada que alhora revitalitzen les capacitats de l’Equip d’Alt Rendiment.

Per tant, ja hem vist que el lideratge compartit és una metodologia molt més eficient per assolir Equips d’Alt Rendiment, però no és un procés automàtic i cal una sèrie d’eines per a poder gestionar-lo correctament.

Un cop llegit l’article, amb qui et quedes amb Messi o amb Cristiano Ronaldo? o amb els dos? Encara creus que són massa dos galls en un galliner?

Foto: La Vanguardia